پیمانکاربرق - پیمانکارتاسیسات
1396/02/17 12:42

قیمتهای پیمانکار اجرای برق بیمارستان

پروژه :                                                                                     تاریخ:1395/11/​02

کارفرما :                                                                                    پیوست : ندارد

موضوع  : اجرای پیمانکاری برق  بیمارستان                                             صفحه: 1

 

ردیف

 

 

 

شرح

 

 

 

واحد کار

 

 

 

 

نشان تجاری

 

 

 

 

مقدار برآوردی

 

 

 

 

قیمت واحد ریال

 

 

 

 

جمع کل ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیم کشی با سیم نمره 1.5 و 2.5 میلیمتر مربع

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیم کشی با سیم نمره 4 میلیمتر مربع

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیم کشی با سیم نمره 6 میلیمتر مربع

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیم کشی با سیم نمره 10 میلیمتر مربع

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیم کشی با سیم نمره 16 میلیمتر مربع

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیم کشی ارت با سیم نمره 10 میلیمتر مربع

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیم کشی ارت با سیم نمره 16 میلیمتر مربع

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیم کشی ارت با سیم نمره 25 میلیمتر مربع

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیم کشی ارت با سیم نمره 35 میلیمتر مربع

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیم کشی ارت با سیم نمره 50 میلیمتر مربع

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیم کشی ارت با سیم نمره 70 میلیمتر مربع

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیم کشی ارت با سیم نمره 95 میلیمتر مربع

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب چراغ فلورسنت 40*2 و 40*3

 

 

 

 

عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب چراغ واتر پروف 40*2 وات

 

 

 

 

عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب انواع چراغ دیواری

 

 

 

 

عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب انواع چراغ سیلندری

 

 

 

 

عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب چراغ نور مخفی نواری

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب چراغ سنسور دار سقفی و دیواری

 

 

 

 

عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب ترانکینگ کفی

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب ترانکینگ دیواری

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب داکت نمره 4

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب داکت نمره 10

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب جعبه کف خواب

 

 

 

 

عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جــمـــع کــــــــل

 

 

 

 

-------

 

 

 

 

------------

 

 

 

 

----------

 

 

 

 

----------

 

 

 

 

-----------

 

 

 

 

 

ردیف

 

 

شرح

 

 

واحد کار

 

 

نشان تجاری

 

 

مقدار برآوردی

 

 

قیمت واحد ریال

 

 

جمع کل ریال

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل به مقطع 1.5*2 و 2.5*2

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

18000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل به مقطع 1.5*3 و 2.5*3

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

20000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل به مقطع 1.5*4 و 2.5*4

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

22000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل به مقطع 1.5*5 و 2.5*5

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

24000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل به مقطع 4*2 و 6*2

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

20000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل به مقطع 4*3 و 6*3

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

24000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل به مقطع 4*4 و 6*4

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

26000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل به مقطع 4*5 و 6*5

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

26000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل به مقطع 10*4 و 16*4

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

35000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل به مقطع 10*5 و 16*5

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

35000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل به مقطع 25*5 و 25*4

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

45000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل به مقطع 35*5 و 35*4

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

55000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل به مقطع 16+25*3

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

45000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل به مقطع 16+35*3

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

55000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل به مقطع 25+50*3

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

60000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل به مقطع 35+70*3

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

70000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل به مقطع 50+95*3

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

75000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل به مقطع 70+120*3

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

85000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل به مقطع 70+150*3

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

89000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل به مقطع 95+185*3

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

114000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل به مقطع 120+240*3

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

120000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل به مقطع 35*1 و 50*1

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

26000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل به مقطع 95*1 و 70*1

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

50000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل به مقطع 120*1

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

60000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل به مقطع 150*1

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

65000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل به مقطع 185*1

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

70000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل به مقطع 240*1

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

82000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل به مقطع 300*1

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

93000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جــمـــع کــــــــل

 

 

 

 

 

------

 

 

-------

 

 

 

 

 

---------

 

 

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها :