کیفیت تابلو برق
1397/05/13 09:47

سیستم اینترلاک در تابلو برق

 

 

سیستم اینترلاک در تابلو برق

 

سیستم اینترلاک تابلو برق جهت تامین ایمنی افراد و حفاظت از تاسیسات در محل هایی که احتمال بروز حادثه در اثر عملکرد اشتباه وجود داشته باشد ، مورد استفاده قرار میگیرد .

 

 اینترلاک به صورت مکانیکی و الکتریکی میباشد . سیستم اینترلاک باید طوری طراحی شود که از عملکرد خطر ساز یا خارج برنامه سیستم جلوگیری کند .

 

اینترلاک در تابلو برق بر روی درب تابلو قرار گرفته است و در هنگام جاگذاری یا خارج کردن تجهیزات ، عملکرد متوالی سیستم و ...  کاربرد دارد .

 

برخی از تجهیزات که عملکرد نابجای آنها ممکن است موجب خسارت و آسیب شود علاوه بر اینترلاک باید به قفل نیز مجهز باشند .

اگر امکان دسترسی به تابلو برق توسط افراد غیر مرتبط وجود داشته باشد باید اینترلاک مکانیکی و الکتریکی مناسبی بین درب تابلو و کلید اصلی برقرار شود .

 

 برای سلول های خازنی در تابلو اینترلاک باید بین کلید زمین و درب تابلو تعبیه گردد .در اینترلاک مکانیکی برای باز کردن درب تابلو برق سه فاز قطع شده و مصرف کننده ها به زمین متصل میباشد .

 

سیستم اینترلاک در تابلو برق

 

سیستم اینترلاک تابلو برق جهت تامین ایمنی افراد و حفاظت از تاسیسات در محل هایی که احتمال بروز حادثه در اثر عملکرد اشتباه وجود داشته باشد ، مورد استفاده قرار میگیرد .

 

 اینترلاک به صورت مکانیکی و الکتریکی میباشد . سیستم اینترلاک باید طوری طراحی شود که از عملکرد خطر ساز یا خارج برنامه سیستم جلوگیری کند .

 

اینترلاک در تابلو برق بر روی درب تابلو قرار گرفته است و در هنگام جاگذاری یا خارج کردن تجهیزات ، عملکرد متوالی سیستم و ...  کاربرد دارد .

 

برخی از تجهیزات که عملکرد نابجای آنها ممکن است موجب خسارت و آسیب شود علاوه بر اینترلاک باید به قفل نیز مجهز باشند .

اگر امکان دسترسی به تابلو برق توسط افراد غیر مرتبط وجود داشته باشد باید اینترلاک مکانیکی و الکتریکی مناسبی بین درب تابلو و کلید اصلی برقرار شود .

 

 برای سلول های خازنی در تابلو اینترلاک باید بین کلید زمین و درب تابلو تعبیه گردد .در اینترلاک مکانیکی برای باز کردن درب تابلو برق سه فاز قطع شده و مصرف کننده ها به زمین متصل میباشد .

 

 

 

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها :