انواع تابلوهای برق

 

انواع تابلو برق از نظر سطح ولتاژ کاری :

 

تابلو برق ها از لحاظ نظر سطح ولتاژ عمدتا به دو دسته تقسیم می شوند:

 

تابلو برق های فشار ضعیف (LV  ) تا 1000V

تابلو برق های فشار متوسط (MV  ) از 1000V  تا 36000V

 

تابلو برق های فشار ضعیف :

 

تابلو برق های فشار ضعیف عمدتا در سطح ولتاژ کمتر از 1000V  قرار می گیرند .

مطابق استاندارد IEC 60439-1 تابلو برق فشار ضعیف ترکیبی است از یک یا چند وسیله قطع و وصل (Switching Device  ) فشار ضعیف همراه با تجهیزات کنترلی، اندازه گیری، نشانگر، حفاظتی، تنظیم کننده و ... مربوط به خود که به نحوی کامل نصب شده و کلیه Interconnection  ها و اتصالات الکتریکی و مکانیکی داخلی و قطعات ساختمانی را شامل گردد.

 

ولتاژ نامی تابلو برق های فشار ضعیف معمولأ تا 690V  و ولتاژ سرویس تا 400V  می باشند.

 

تابلو برق های فشار ضعیف معمولأ در دو نوع زیر ساخته می شوند :

 

تابلو برق فشار ضعیف ایستاده (Fix  ) ثابت

تابلو برق فشار ضعیف ایستاده (Withdraw able  ) کشویی

 

تابلو برق های فشار متوسط :

 

تابلو برق های فشار متوسط در سطح ولتاژ بین 1000V  تا 36000V  قرار دارند.

 

اجزای اصلی یک تابلو برق فشار متوسط شامل بدنه، کلید (دژنکتور) و یا کنتاکتور فشار متوسط، رله، باسبار، ترانسفورماتور ولتاژ و جریان، لوازم اندازه گیری و تجهیزات کنترلی می باشد.

 

تابلو برق های فشار متوسط به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

 

تابلو برق فشار متوسط ثابت (Fix  )

تابلو برق فشار متوسط کشویی (Withdraw able  )

 

 

اخبار