1399/01/10 12:14

تابلو برق فرمان وسایل موتوری

تابلو برق فرمان وسایل موتوری

- در تابلو برق فرمان وسایل موتوری کلید اصلی باید از نوع خودکار حفاظت موتوری بوده و مجهز به سه دستگاه آمپرمتر و یک دستگاه ولت متر و کلید تبدیل ولت متر از نوع هفت حالتی باشد.

 

- در صنایع بیشتر از موتورسه فاز روتور قفسه‌ای و تک فاز القایی استفاده می‌شود برای این تابلو‌های فرمان بیشتر در زمینه کنترل این نوع موتور‌ها ساخته می‌شوند.


- تابلوهای فرمان موتوری به دو صورت تابلوی فیکس و تابلوی کشویی ساخته می‌شوند.در نوع فیکس قطعات به صورت ثابت در تابلو نصب می‌شوند. در این حالت اگر بعدا لازم شد تابلو تغییر کند ، ​اعمال تغییرات سخت و در بعضی مواقع نیاز به زمان طولانی قطعی برق می باشد.


- مدارهای فرعی فرمان وسایل موتوری باید الزاما دارای کنتاکتور و رله محافظ باشد مگردر مورد دستگاهای مجهز به تابلو برق فرمان و راه اندازی جداگانه ،که در این صورت مدار مزبور باید به وسیله کلید فیوز،یا کلید گردان و فیوز جداگانه، محافظت شود.

 

- برای آگاهی از روشن یا خاموش بودن کلید اصلی یا هریک از کنتاکتورها باید برای هر مدار دو عدد چراغ سیگنال به رنگ های قرمز وسبز (قرمز برای حالت روشن و سبز برای حالت خاموش) پیش بینی شود.

 

 

- هر مدار،در صورت لزوم باید مجهز به آمپرمتر متناسب با شدت جریان آن باشد ودر مدارهایی که شدت جریان آن بیش از 60 آمپر میباشد باید از ترانس جریان و آمپرمتر مخصوص با ضریب متناسب استفاده شود.

 

- ظرفیت آمپرمتر انتخابی نباید از حدود 25 درصد حداکثر بار بیشتر در نظر گرفته شود.به طور مثال،در صورتی که حداکثر بار 40آمپر باشد،آمپرمتر و ترانس جریان انتخابی باید با نسبت 5/500 باشد.

 

انواع مدار کنترل موتورها:

 

 

- روش راه اندازی مستقیم موتور با کنتاکتور و مدار‌های فرمان کنتاکتوری .از این روش معمولا در مواردی استفاده ​می شود که توان موتور کمتر از ۴ کیلو وات باشد.

 

- روش راه اندازی موتور به شکل ستاره مثلث به کمک مدارهای فرمان کنتاکتوری .از این روش تا جایی می‌توان استفاده کرد که گشتاور بار کمتر از ۵۰ درصد گشتاور اسمی موتور باشد. در غیر این صورت باید از روشهای دیگر مثل سافت استارتر ( راه اندازی نرم ) استفاده کرد.

 

- استفاده از روش‌های ۱ و ۲ همراه با مدار فرمان PLC یا رله‌ هوشمند.

 

- راه اندازی موتور با استفاده از درایو‌های الکتریکی.

 

- راه اندازی موتور با استفاده از سافت استارتر‌ها (راه اندازهای نرم موتور) 

 

- راه اندازی موتور به کمک مدارات الکترونیک قدرت شامل پل‌های تشکیل شده از IGBT‌ها و مدولاسیونهایی نظیر PWM و spwm

 

 

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
e

لبخندسوالتعجبشیطانفرشتهسبزخمیازههیپنوتیزمتلفنوحشتناکناراحتقلبعصبانیگریهخرخونساکتخوشمزهدروغگوتماسعجلهچشمکخجالتمغرورخندهگلقهرمتفکرمنتظرکلافهراکنیشخندزبانعینکخنثیخوابدلقکاوهافسوسخداحافظشکستپلکماچنگرانابروشوخیابلهدستاوغزودباشتاییدبغلدلشکستهشرمندهقهقههبازندههورااضطرابگاوچرانرویامن نبودم

پاسخ
e

لبخندسوالتعجبشیطانفرشتهسبزخمیازههیپنوتیزمتلفنوحشتناکناراحتقلبعصبانیگریهخرخونساکتخوشمزهدروغگوتماسعجلهچشمکخجالتمغرورخندهگلقهرمتفکرمنتظرکلافهراکنیشخندزبانعینکخنثیخوابدلقکاوهافسوسخداحافظشکستپلکماچنگرانابروشوخیابلهدستاوغزودباشتاییدبغلدلشکستهشرمندهقهقههبازندههورااضطرابگاوچرانرویامن نبودم

پاسخ
e

لبخندسوالتعجبشیطانفرشتهسبزخمیازههیپنوتیزمتلفنوحشتناکناراحتقلبعصبانیگریهخرخونساکتخوشمزهدروغگوتماسعجلهچشمکخجالتمغرورخندهگلقهرمتفکرمنتظرکلافهراکنیشخندزبانعینکخنثیخوابدلقکاوهافسوسخداحافظشکستپلکماچنگرانابروشوخیابلهدستاوغزودباشتاییدبغلدلشکستهشرمندهقهقههبازندههورااضطرابگاوچرانرویامن نبودم

پاسخ
برچسب ها :