1399/01/06 15:31

تابلو برق فرعی روشنایی

تابلو برق های فرعی روشنایی:

 

در تابلو برق های فرعی روشنایی تک فاز و سه فاز ،کلید اصلی باید حتی الامکان از نوع گردان بوده و برای محافظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه نیز از فیوز فشنگی متناسب با ظرفیت کلید اصلی استفاده شود.

 

کلیه مدارهای خروجی،که برای روشنایی،پریزها،و غیره به کار میرود،باید حتما ترجیحا به وسیله کلیدهای مینیاتوری ،یا فیوز فشنگی با ظرفیت اسمی زیر محافظت گردد:

 

برای مدارهای زنگ اخبار و احضار  حداکثر 4آمپر 
 برای مدارهای روشنایی  حداقل 10آمپر
 برای مدارهای پریزها  حداقل 16آمپر
 

 

کلیه سیم کشی های داخل تابلو برق ازکلیداصلی به فیوز اصلی ،واز فیوز اصلی به شینه توزیع،واز شینه توزیع به کلیدهای مینیاتوری یا فیوزها،واز کلییدهای مینیاتوری یا فیوزها به ترمینال-باید باسیم مسی تک لا(مفتولی)،با عایق حداقل 1000ولت و با سطح مقطع مناسب (حداکثر چهار آمپر برای هر میلی مترمربع سطح مقطع سیم)انجام شود.

 تابلو برق روشنایی

فرم بندی سیم کشی های مزبور باید به نحوی انجام شود،که در صورت نیاز تعویض هر یک از سیم ها،بدون تداخل با کار سایر مدارها امکان پذیر بوده و یا،کلیه سیم کشی های داخلی در داخل کانال مخصوص ،از نوع نسوز انجام شود.

 

سطح مقطع ترمینال های مورد کاربرد باید باسطح مقطع هادی های داخلی تابلو برق یکسان باشدو به علاوه به هر ترمینال باید فقط یک هادی وصل شود و اتصال دو یا چندهادی به یک ترمینال تک سوراخ مجاز نمیباشد.

 

 

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها :