1398/07/26 21:09

تابلو برق اصلی

تابلو برق اصلی به تابلویی اطلاق می شود که عموما در پست برق نصب می شود و به طرف فشار ضعیف ترانسفورماتور متصل است و برق مجموعه را توزیع و کنترل می کند.

 

کابل اصلی برق پس از ورود به داخل ساختمان وارد تابلو برقی می شود که این تابلو ، جریان برق تمامی واحد ها و ساختمان ها را که به صورت اشتراکی از برق استفاده می نمایند را تأمین می کند.

 

به این تابلو، تابلو برق اصلی یا تابلوی کنترل گفته می شود.

 

این نوع تابلو در ابتدای ورودی اصلی ساختمان قرار می گیرد و اداره برق نیز از روی کنتور آن اقدام به جمع آوری اطلاعات می نماید.

 

کابل اصلی پس از وارد شدن به داخل ساختمان وارد این تابلوی برق می شود و با توجه به تعداد طبقات و وجود تابلوی اشتراکی مقدار این تابلو ها بدست می آید.

 

 به طور مثال ساختمان شش طبقه ای را در نظر بگیرید که هر طبقه ای آن دارای ۲ واحد باشد در این صورت این ساختمان دارای 12 تابلو اصلی خواهد بود.

 

کنتور واحد ها به صورت تک فاز می باشد و تابلوی اشتراکی در حالتی که ساختمان دارای آسانسور باشد سه فاز و در غیر این صورت به صورت تک فاز خواهد بود.

 

تابلو برق نیم اصلی :

 این گونه تابلو برق ها ، برق بلوک ساختمانی یا قسمت مستقلی از مجموعه را توزیع وکنترل می کند . تابلو برق های نامبرده از تابلو برق اصلی تغذیه می شود.

 

تابلو برق فرعی تاسیسات و تجهیزات :

این نوع تابلو برق ها برای توزیع و کنترل سیستم برقی خاص موتور خانه ، آشپزخانه ، رختشوی خانه ومانند آن به کار می رود . تابلو برق های مزبور از تابلو برق نیم اصلی تغذیه می شود.

 

تابلو برق فرعی روشنایی

تابلو برقی است که نیروی برق روشنایی و پریزهای عمومی مربوط به هر قسمت را توزیع و کنترل می کند. این نوع تابلو برق ها نیز از تابلو برق نیم اصلی تغذیه می شود

 

 

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها :