1399/01/25 13:38

انواع تابلو برق از نظر سطح ولتاژ

انواع تابلو برق از لحاظ سطح ولتاژ :

تابلو برق ها از لحاظ سطح ولتاژ به دو دسته تقسیم می شوند:

تابلو برق های فشار ضعیف (LV ) تا 1000V

تابلو برق های فشار متوسط (MV  ) از 1000V  تا 36000V

 

تابلو برق های فشار ضعیف :

تابلو برق های فشار ضعیف در سطح ولتاژ کمتر از 1000 ولتقرار دارند.مطابق IEC 60439-1 تابلو برق فشار ضعیف ترکیبی است از یک یا چند وسیله قطع و وصل (Switching Device  )فشار ضعیف همراه با تجهیزات کنترلی، اندازه گیری، نشانگر، حفاظتی، تنظیم کننده و ... مربوط به خود که نحوی کامل نصب و سوار شده و کلیهInterconnection  ها و اتصالات الکتریکی و مکانیکی داخلی و قطعات ساختمانی را شامل گردد.ولتاژ نامی تابلو برق های فشار ضعیف معمولأ تا 690V  و ولتاژ سرویس تا 400V  می باشند.

  تابلو برق فشار ضعیف توان گستر بهین

 

تابلو برق های فشار ضعیف معمولأ در دو نوع زیر ساخته می شوند :

تابلو برق ایستاده (Fix  ) ثابت

تابلو برق ایستاده (Withdraw able  ) کشویی

 

تابلو برق های فشار متوسط :

تابلو برق های فشار متوسط در سطح ولتاژ بین 1000V  تا 36000V  قرار دارند.

اجزای اصلی یک تابلو برق فشار متوسط شامل بدنه، کلید (دژنکتور) و یا کنتاکتور فشار متوسط، رله، باسبار، ترانسفورماتور ولتاژ و جریان، لوازم اندازه گیری و تجهیزات کنترلی می باشد.

 تابلو برق فشار متوسط شرکت توان گستر بهین

تابلو برق های فشار متوسط به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

تابلو برق فشار متوسط ثابت(Fix  )

تابلو برق فشار متوسط کشویی (Withdraw able  )

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها :