1399/01/17 22:05

تابلو برق اصلی توزیع فشار ضعیف نوع ایستاده چند خانه ای

 

تابلو برق اصلی توزیع نیروی برق فشار ضعیف نوع ایستاده چند خانه ای

 

این گونه تابلو ها باید از نوع ایستاده و با اسکلت نگهدار از آهن به فرم نبشی،ناودانی و سپری ساخته شده و به وسیله پیچ و مهره به یکدیگر متصل شود.

 

پوشش تابلو ها باید از ورق های فلزی با ضخامت حداقل 2 میلیمتر یا بیشتر بوده و به وسیله پیچ ومهره به اسکلت نگهدار محکم شود.

 

ساختمان تابلو برق اصلی فشارضعیف باید طوری باشدکه هر سلول قابل تفکیک به سه،چهار،یا شش خانه اصلی بوده و هر خانه اصلی نیز قابل تفکیک به اجزای کوچکتردو،سه ویا چهار خانه فرعی باشد.

 تابلو برق توزیع فشارضعیف ایستاده

 

تقسیمات مزبور باید دارای ابعاد استاندارد و مساوی بوده و هر قسمت نیز باید مجهز به درب جداگانه،برای نصب یا تعویض وسایل داخلی آن باشد.

 

پوشش های طرفین تابلو ،برای سهولت در امر توسعه،باید با پیچ ومهره های کرومه به اسکلت تگهدارنده متصل شود به طوری که در صورت نیاز به توسعه تابلو فشارضعیف ،بدون دخالت در کار آن انجام پذیر باشد.

 

تمامی خانه ها و سطوح تابلو باید در برابر زنگ زدگی و فساد تدریجی زیر سازی و رنگ کاری شود.

 تابلو توزیع فشارضعیف چندخانه ایستاده

 

شینه کشی در این نوع تابلو ها باید به نحوی انجام شود که،در صورت لزوم،اضافه کردن کلید در هر قسمت از تابلو اصلی توزیع ،یا تعویض آن،و یا تبدیل یک قسمت به چند قسمت و برعکس ،بدون تداخل در ادامه کار تابلو ،امکان پذیر باشد.

 

شینه ها بهتر است در صورت امکان دارای مقطع گرد،وبا ایزولاسیون باشد.

 

محل اتصال کلیه شینه ها به یکدیگر،وکلیدها به شینه ها،باید به طور کامل با یک لایه نقره ای پوشیده شودو سپس در شینه های تخت،به وسیله پیچ و مهره و واشرهای مسی یا برنزی محکم شود.

 

درشینه های گرد بابست های دوراهی ، سه راهی و چهارراهی مخصوص شینه گرد به هم متصل شود تا حداکثر هدایت الکتریکی در محل اتصال به وجود آمده و از گرم شدن جلوگیری شود.

 

حداقل فاصله بین شینه ها باید از 10سانتی مترکمتر نباشد.

 

اتصال کابل ها به شینه ها،کلیدها،فیوزها،و غیره باید به وسیله کابلشو انجام گیرد.

 

لوازم داخل تابلو فشار ضعیف از قبیل،کلیدها،کنتاکتورها،وسایل اندازه گیری،فیوزها،رله ها،واحدهای اعلام خطر،وغیره باید به نحوی انتخاب و نصب شود که با باز کردن درب هر قسمت،یا هر خانه به سهولت قابل دسترسی و تعویض،یا تبدیل باشد و در صورت امکان کلیه وسایل و لوازم داخل تابلو های اصلی توزیع فشارضعیف باید از نوع فشاری باشد.

 

کلیه سرسیم ها و کابل ها در ابتدا و انتهای مسیر در داخل تابلو ،باید به منظور راهنمایی در تعمیرات بعدی طبق نقشه مربوط شماره گذاری شود.

 

کلیدها،وسایل اندازه گیری،و غیره که در تابلو برق نصب میشود باید دارای شماره راهنما بوده و شماره های خطوط محل هایی که برای اتصال تعیین میشود روی آن نوشته شود.

 

همچنین اتصالات وسایل اندازه گیری وسیستم های کنترل و خطوط خارجی باید در روی صفحه ترمینال علامت گذاری شده انجام گیرد.

 

ابعاد استاندارد تابلو برق توزیع نیروی برق فشار ضعیف ،نوع ایستاده چند خانه ای به قرار زیر است :

 

ارتفاع استاندارد تابلو اصلی فشار ضعیف : 200سانتی متر

عرض استاندارد تابلو اصلی فشار ضعیف : 50سانتی متر

عمق استاندارد تابلو اصلی فشار ضعیف : 50سانتی متر

 

 

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها :